Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het geven vaneen niet-medische therapeutische behandeling.

1.2 Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon P.G.TH Derksen, geboren op 23 juli 1968, h.o.d.n. Praktijk Het Groene Hart, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder KvK nummer 59714794 , die de opdracht alsbedoeld onder 1.1 heeft aanvaard.


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de nakoming en de afwikkeling van alle tussen de opdrachtgever en Praktijk Het Groene Hart gesloten overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 3: Behandelingsafspraak
3.1 Afspraken dienen persoonlijk, telefonisch of per mail te worden gemaakt, onder vermelding van NAW gegevens en telefoonnummer.

3.2 Bij overmacht of ziekte dient opdrachtgever de afspraak minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren.

3.3 Praktijk Het Groene Hart behoudt zich te allen tijde de mogelijkheid voor een gemaakte afspraak te annuleren en behandeling aan opdrachtgever te weigeren. Hiervoor is geen opgave van reden noodzakelijk.

3.4 Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip. Te laat gekomen tijd wordt in mindering gebracht op de tijd van de behandeling.

Artikel 4: Tarieven en Betaling
4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s. De prijs van de behandeling staat vast en is niet onderhandelbaar. De prijs staat op de website vermeld.

4.2 De behandeling dient direct na afloop contant te worden betaald of binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

4.3 De behandelingen is voor de opdrachtgever niet declarabel bij de ziektekostenverzekeraars.

 

Artikel 5: Ziekte en overmacht
5.1 Indien opdrachtnemer door ziekte of overmacht wordt verhinderd de overeen- komst na te komen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang (partieel) te ontbinden cq de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot een nader tussen partijen overeen te komen datum en tijdstip.

5.2 Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding voor het feit dat opdrachtnemer op krachtens deze overeenkomst afgesproken tijdstip verhinderd is als gevolg van ziekte of overmacht.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na

het behandelen. Opdrachtgever maakt uit vrije wil en op eigen risico gebruik van de diensten van Praktijk Het Groene Hart.

6.2 Opdrachtgever verklaart dat zij voorafgaand aan de behandeling bekend is met het feit dat opdrachtnemer geen medische behandelingen geeft. Alle behandelingen zijn een natuur- geneeskundige behandeling. Bij medische klachten/specifiek medicijngebruik dient opdrachtgever met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het melden

van belangrijke informatie betreffende zijn/haar gezondheid, dan wel toestand (bv. zwangerschap).

6.3 Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

6.4 Op de overeenkomsten tussen praktijk Het Groene Hart en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

6.5 Indien er geen behandelovereenkomst tussen opdrachtgever en Praktijk Het Groene Hart is getekend, zijn automatische deze

Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 7: Privacy

7.1 Alle persoonlijke en eventuele medische informatie van de opdrachtgever worden zonder diens schriftelijke

toestemming nimmer verstrekt aan derden.

 

Artikel 8: Waardebonnen

8.1 Alle waarde-/cadeaubonnen zijn en zijn niet persoonsgebonden en geldig zolang de praktijk actief is

8.2 Op waarde-/cadeaubonnen is geen gehele of gedeeltelijke restitutie mogelijk, noch is zij inwisselbaar voor contant geld.

8.3 Waarde-/cadeaubonnen worden na afloop van de behandeling ingenomen.

8.4 Reproductie van waarde-/cadeaubonnen en/of strippenkaarten is verboden. Waarde-/cadeaubonnen hebben pas waarde nadat deze zijn ondertekend door Praktijk Het groene Hart. Bij vermoeden van fraude wordt aangifte gedaan.

8.5 Bij verlies of diefstal van een waarde-/cadeaubon vervalt het recht op openstaande behandeling(en). Behandelingen worden uitsluitend verstrekt aan toonder van de waarde-/cadeaubon.

 

 Opdrachtgever verklaart bij het maken van een behandelafspraak, dan wel ondergaan van een behandeling in te stemmen met de Algemene Voorwaarden zoals deze hier zijn opgesteld.